REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO ILEWAZY.PL

 §1 Postanowienia ogólne

1. Administratorem serwisu ilewazy.pl („Serwis”) jest Burda Media Polska sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (kod 02-674) przy ul. Marynarskiej 15, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000574730 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, o kapitale zakładowym w wysokości: 44.691.550,00 PLN, NIP 8971411483, numer REGON 931051710, wpisaną do rejestru Bazy Danych o Produktach i Opakowaniach oraz Gospodarce Odpadami pod nr 000106729, posiadającą status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, zgodnie z Załącznikiem nr I Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.  („Administrator”).

2. Administrator udostępnia Serwis bezpłatnie w podstawowej wersji. Istnieje też możliwość wykupienia płatnych opcji.

3. Administrator udostępnia do kontaktu adres poczty elektronicznej: ilewazy@ilewazy.pl oraz nr telefonu:+48 22 3603 900 lub +48 22 3603 901

 §2 Rodzaje i zakres usług świadczonych za pomocą Serwisu

1. Serwis zapewnia Użytkownikom:

a) podstawowy kontent tematyczny, w tym informacje dotyczące produktów spożywczych, przelicznik i porównywarkę produktów,

b) możliwość komentowania w wybranych modułach,

c) możliwość zapisu na newsletter,

d) dziennik (opcja płatna).

2. Przeglądać Serwis (poza elementami dostępnymi tylko w opcji płatnej lub tylko dla zarejestrowanych Użytkowników) mogą wszyscy użytkownicy publicznej sieci Internet.

 §3 Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Do pełnego korzystania z Serwisu Użytkownik powinien zarejestrować się w Serwisie, wypełniając krótki formularz rejestracyjny.

2. Do zawarcia umowy dotyczącej usług płatnych, należy wybrać i wykupić właściwy abonament oraz zarejestrować się w Serwisie, jeśli nie jest się jeszcze jego zarejestrowanym Użytkownikiem.

3. Zarejestrowany Użytkownik może wykupić płatny abonament korzystając z Ustawień Konta.

4.Umowa płatnego abonamentu zawierana jest na czas określony, wybrany przez Użytkownika i po jego upływie ulega automatycznemu rozwiązaniu.

5. Po upływie ważności usług płatnych funkcjonalność Konta Użytkownika zostanie automatycznie ograniczona do usług bezpłatnych.

6. Historyczne dane dziennika posiłków stworzonego w ramach usług płatnych zostaną usunięte po 60 dniach od momentu wygaśnięcia abonamentu płatnego, chyba, że Użytkownik ponownie wykupi abonament płatny przed upływem tego okresu.

7. Do rozwiązania umowy korzystania z Serwisu w wersji bezpłatnej wystarczy, że Użytkownik wyśle do Administratora dyspozycję usunięcia konta na adres ilewazy@ilewazy.pl lub za pośrednictwem strony internetowej https://mojedane.burdamedia.pl.

 §4 Sposób i termin zapłaty oraz spełnienia świadczenia

1. Abonament bezpłatny uruchamiany jest automatycznie niezwłocznie po rejestracji.

2. Płatności za usługi płatne są realizowane za pomocą systemu płatności natychmiastowych serwisu PayU.

3. Abonament płatny uruchamiany jest na żądanie konsumenta (opcja do zakliknięcia) niezwłocznie po rejestracji, a wobec braku takiego żądania, uruchamiany jest automatycznie po upływie 14 dni.

 §5 Ogólne zasady korzystania z Serwisu

1. Korzystając z Serwisu, Użytkownik nie może łamać prawa, zasad współżycia społecznego, dobrych obyczajów ani postanowień niniejszego Regulaminu.

2. Użytkownikom zabrania się upowszechniania za pomocą Serwisu materiałów:

a) zawierających treści wulgarne lub naruszające dobra osobiste osób trzecich;

b) zawierających groźby lub propagujących nienawiść;

c) naruszających prawa osób trzecich;

d) zawierających treści stanowiące formę przestępstwa lub wykroczenia;

e) zawierających treści promujące, zachęcające lub oferujące instrukcje dotyczące działalności nielegalnej, jak hakerstwo, cracking lub phreacking (w zakresie objętym karalnością);

f) zawierających oprogramowanie, informacje lub inne materiały, w których skład wchodzą wirusy, "konie trojańskie", dane zawierające "pluskwy", bądź inne szkodliwe lub niszczące elementy;

g) zawierających treści pornograficzne;

h) zawierających przekazy reklamowe;

i) stanowiących spam (wiadomości o charakterze komercyjnym lub nadmierną liczbę powtarzalnych wiadomości);

j) dokuczliwych wobec innego Użytkownika.

3. Użytkownicy zajmujący się zawodowo handlem/usługami oraz inne osoby zainteresowane umieszczeniem reklamy na stronach Serwisu prosimy o indywidualny kontakt z Administratorem, w celu uzgodnienia szczegółów ewentualnej współpracy.

4. Administrator może usunąć treści niezgodne z prawem lub regulaminem (moderacja) jak również zablokować uczestnictwo w Serwisie lub usunąć Konto Użytkownikom naruszającym prawo lub Regulamin (po wcześniejszym poinformowaniu). W przypadku usług płatnych, Użytkownikowi zostanie wówczas zwrócona część wpłaty adekwatna do utraconej części abonamentu.

 §6 Wymagania techniczne do korzystania z Serwisu

1. Aby korzystać z Serwisu, Użytkownik powinien dysponować sprzętem komputerowym spełniającym następujące wymagania techniczne: komputer z internetową przeglądarką WWW obsługującą technologie cookies oraz JavaScript.

2. Korzystanie z usług udostępnianych przez Serwis wymaga spełniania następujących warunków technicznych, niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Administrator: dostęp do poczty elektronicznej.

3. Do szczególnych zagrożeń związanych z korzystaniem przez Użytkowników z Serwisu należy korzystanie z niego bez stosowania zabezpieczeń opisanych w dokumentacji przeglądarki internetowej. Dotyczy to w szczególności mechanizmów rozszerzających możliwości przeglądarek o funkcje wykraczające poza standard HTML. W przypadku nieprawidłowej konfiguracji zabezpieczeń przeglądarki istnieje też możliwość przechwycenia danych przesyłanych z i do serwera WWW. Ponadto korzystanie z Serwisu wymaga udostępnienia podstawowych informacji o komputerze Użytkownika, takich jak: adres IP, domena, adres poprzednio odwiedzanej strony internetowej, używana przez Użytkownika przeglądarka oraz system operacyjny.

4. Serwis udostępniany jest w wersji podstawowej całkowicie bezpłatnie, a w wersji rozszerzonej w ściśle określonych płatnych abonamentach. Administrator nie pobiera żadnych dodatkowych opłat.

5. Jednak przypominamy, że Serwis działa w Internecie, zatem dodatkowym kosztem, jaki użytkownicy mogą ponieść w związku z korzystaniem z Serwisu, jest koszt połączenia z Internetem, którego wysokość jest zależna od czasu trwania połączenia i taryfy stosowanej przez operatora sieci, z której Użytkownicy korzystają.

 §7 Prawa autorskie

1. Udostępniając w Serwisie jakiekolwiek materiały, Użytkownik oświadcza, iż:

a) posiada uprawnienia do upowszechniania tych materiałów i ich publikacja nie spowoduje naruszenia praw osób trzecich;

b) posiada wymagane prawem zezwolenia od osób, których wizerunki (bądź prace chronione prawem autorskim) umieszcza w swoich materiałach (zdjęcia, filmy),

c) wyraża zgodę na automatyczną modyfikację zdjęć przez Administratora Serwisu bez ich istotnej zmiany (procedura modyfikacji jest zautomatyzowana systemowo, np. tworzenie miniatur).

2. Administrator pragnie zwrócić uwagę Użytkowników, iż udostępniając swoje zdjęcia, utwory lub przedmioty prawa autorskiego w Internecie, decydują się na publiczne ich udostępnienie nieograniczonemu i nieokreślonemu na przyszłość kręgowi Użytkowników, co może nieść za sobą konsekwencje dotyczące możliwej przyszłej ochrony praw do wizerunku oraz praw do utworów czy przedmiotów prawa autorskiego.

3. Wszelkie prawa do Serwisu są zastrzeżone (o ile nie zaznaczono inaczej). Zastrzeżenie praw obejmuje zarówno zawartość strony - jej elementy tekstowe i graficzne, jak również projekt i układ poszczególnych stron Serwisu. Korzystanie z Serwisu nie wiąże się z przeniesieniem na rzecz Użytkowników jakichkolwiek majątkowych praw autorskich do tekstów, utworów, oznaczeń czy baz danych znajdujących się w Serwisie.

4. W odniesieniu do treści i utworów zawartych w Serwisie, Administrator udziela Użytkownikom na okres niezbędny do korzystania z Serwisu, niewyłącznej, nieprzenoszalnej licencji na korzystanie z treści i utworów na następujących polach eksploatacji: trwałe lub czasowe zwielokrotnienie utworów w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w szczególności wprowadzanie do pamięci operacyjnej, magnetycznej, magneto-optycznej lub optycznej komputerów i innych urządzeń technicznych, w zakresie, w jakim jest to niezbędne do korzystania z treści i utworów w sposób wynikający z ich natury i przeznaczenia oraz sposobu publikacji w Serwisie.

5. Administrator zaznacza, że wszelkie kopiowanie, modyfikowanie lub transmitowanie całości lub części Serwisu, w zakresie w jakim nie jest to niezbędne do zwykłego korzystania z Serwisu, bez wyraźnej zgody Administratora jest zabronione (poza szczególnymi przypadkami oznaczonymi w ustawie).

6. Użytkownik, udostępniający w Serwisie jakiekolwiek materiały udziela innym Użytkownikom na okres niezbędny do korzystania z Serwisu, niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na wykorzystanie takich materiałów i utworów na następujących polach eksploatacji: trwałe lub czasowe zwielokrotnienie utworów w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w tym wprowadzanie do pamięci operacyjnej, magnetycznej, magneto-optycznej lub optycznej komputerów i innych urządzeń technicznych, w zakresie, w jakim jest to niezbędne do korzystania z treści i utworów w sposób wynikający z ich natury i przeznaczenia oraz sposobu publikacji w Serwisie.

7. Użytkownik, udostępniający w Serwisie jakiekolwiek materiały udziela Administratorowi niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na wykorzystanie takich materiałów i utworów na następujących polach eksploatacji: publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, trwałe lub czasowe zwielokrotnienie utworów w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w tym wprowadzanie do pamięci operacyjnej, magnetycznej, magneto-optycznej lub optycznej komputerów i innych urządzeń technicznych.

 §8 Procedura rozpatrywania reklamacji

1. Reklamacje dotyczące korzystania z Serwisu mogą być składane Administratorowi na adres e-mail: reklamacje.ilewazy@burdamedia.pl lub pisemnie, na adres Administratora.

2. W reklamacji wystarczy podać informacje niezbędne do ustalenia, który Użytkownik ją składał i co jest przedmiotem reklamacji. W przypadku reklamacji pisemnych potrzebny jest również adres do kontaktu.

3. Odpowiedź zostanie udzielona w ciągu maksymalnie 14 dni i przesłana tą samą drogą, którą została złożona.

4. W przypadku braku akceptacji przez zgłaszającego reklamację stanowiska Administratora, zgłaszający reklamację może dochodzić swych praw na zasadach ogólnych, korzystając z sądowych metod dochodzenia roszczeń, a w przypadku zgody obu stron – z pozasądowych metod rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ istnieje platforma ODR - internetowego rozstrzygania sporów między konsumentami a przedsiębiorcami.

 §9 Postanowienia końcowe

1. We wszystkich sprawach dotyczących korzystania z Serwisu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Regulamin nie wyłącza ani nie ogranicza żadnych uprawnień konsumentów, które przysługują im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi konsumentom określone uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

3. Jeżeli chcielibyście się Państwo dowiedzieć więcej o zasadach ochrony prywatności obowiązujących w Burda Media Polska Sp. z o.o., zachęcamy do zapoznania się z Polityką Prywatności Burda Media Polska Sp. z o.o. dostępną pod adresem: https://mojedane.burdamedia.pl/dokumenty/polityka_prywatnosci.pdf

 

Wersja obwiązującą od dnia 30 czerwca 2022 r.

 

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Dotyczy tylko konsumentów

Prawo odstąpienia od umowy: mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Burda Media Polska Sp. z o.o. ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa, e-mail: odstapienia.ilewazy@burdamedia.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług płatnych przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.
W przypadku abonamentu bezpłatnego kwestia płatności jest bezprzedmiotowa.

 

USTAWOWY WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

- Adresat: Burda Media Polska Sp. z o.o. ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa, e-mail: odstapienia.ilewazy@burdamedia.pl
- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
- Adres konsumenta(-ów)
- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
- Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

 


Poprzedni regulamin jest dostępny pod adresem: https://mojedane.burdamedia.pl/dokumenty/ilewazy.pl-regulamin-20220613.pdf