Wersja z 12.09.2016r.

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO ILEWAZY.PL

§1 Założenia ogólne

 • 1. Administratorem Serwisu jest Edipresse Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wiejska19, 00-480 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000111462, wysokość kapitału zakładowego 2 311 320,00 PLN („Administrator”).
 • 2. Administrator udostępnia Serwis bezpłatnie w podstawowej wersji. Istnieje też możliwość wykupienia płatnych opcji.
 • 3. Administrator udostępnia do kontaktu adres poczty elektronicznej: ilewazy@ilewazy.pl oraz nr telefonu: 22 584 22 00.

§2 Rodzaje i zakres usług świadczonych za pomocą Serwisu

 • 1. Serwis zapewnia zarejestrowanym Użytkownikom:
 • a) podstawowy kontent tematyczny, w tym informacje dotyczące produktów spożywczych, przelicznik i porównywarkę produktów,
 • b) możliwość komentowania w wybranych modułach,
 • c) możliwość zapisu na newsletter,
 • d) dziennik (opcja płatna).
 • 2. Przeglądać Serwis (poza elementami dostępnymi tylko w opcji płatnej lub tylko dla zarejestrowanych użytkowników) mogą wszyscy użytkownicy publicznej sieci Internet.

§3 Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 • 1. Do pełnego korzystania z Serwisu w roli Użytkownika należy zarejestrować się w Serwisie, wypełniając krótki formularz rejestracyjny.
 • 2. Do zawarcia umowy dotyczącej usług płatnych, należy wybrać i wykupić właściwy abonament oraz zarejestrować się w Serwisie, jeśli nie jest się jeszcze jego Użytkownikiem.
 • 3. Zarejestrowany Użytkownik może wykupić płatny abonament korzystając z Ustawień Konta.
 • 4. Umowa płatnego abonamentu zawierana jest na czas określony, wybrany przez Użytkownika i po jego upływie ulega automatycznemu rozwiązaniu.
 • 5. Po upływie ważności usług płatnych funkcjonalność Konta użytkownika zostanie automatycznie ograniczona do usług bezpłatnych.
 • 6. Historyczne dane dziennika posiłków stworzonego w ramach usług płatnych zostaną usunięte po 60 dniach od momentu wygaśnięcia abonamentu płatnego, chyba, że użytkownik ponownie wykupi abonament płatny przed upływem tego okresu.
 • 7. Do rozwiązania umowy korzystania z Serwisu w wersji bezpłatnej wystarczy, że Użytkownik wyśle do Administratora dyspozycję usunięcia konta.

§4 Sposób i termin zapłaty oraz spełnienia świadczenia

 • 1. Płatności realizowane są za pomocą systemu płatności natychmiastowych serwisu PayU.
 • 2. Abonament bezpłatny uruchamiany jest automatycznie niezwłocznie po rejestracji.
 • 3. Abonament płatny uruchamiany jest na żądanie konsumenta (opcja do zakliknięcia) niezwłocznie po rejestracji, a wobec braku żądania uruchamiany jest automatycznie po upływie 14 dni.

§5 Ogólne zasady korzystania z Serwisu

 • 1. Korzystając z Serwisu, Użytkownik nie może łamać prawa, zasad współżycia społecznego ani dobrych obyczajów.
 • 2. Użytkownikom zabrania się upowszechniania za pomocą Serwisu materiałów:
 • a) zawierających treści wulgarne lub naruszające dobra osobiste osób trzecich;
 • b) zawierających groźby lub propagujących nienawiść;
 • c) naruszających prawa osób trzecich;
 • d) zawierających treści stanowiące formę przestępstwa lub wykroczenia;
 • e) zawierających treści promujące, zachęcające lub oferujące instrukcje dotyczące działalności nielegalnej, jak hakerstwo, cracking lub phreacking (w zakresie objętym karalnością);
 • f) zawierających oprogramowanie, informacje lub inne materiały, w których skład wchodzą wirusy, "konie trojańskie", dane zawierające "pluskwy", bądź inne szkodliwe lub niszczące elementy;
 • g) zawierających treści pornograficzne;
 • h) zawierających przekazy reklamowe;
 • i) stanowiących spam (wiadomości o charakterze komercyjnym lub nadmierną liczbę powtarzalnych wiadomości);
 • j) dokuczliwych wobec innego Użytkownika.
 • 3. Użytkownicy zajmujący się zawodowo handlem/usługami oraz inne osoby zainteresowane umieszczeniem reklamy na stronach Serwisu prosimy o indywidualny kontakt z Administratorem, w celu uzgodnienia szczegółów ewentualnej współpracy.
 • 4. Administrator może usunąć treści niezgodne z prawem lub regulaminem (moderacja) jak również zablokować uczestnictwo w Serwisie lub usunąć Konto Użytkownikom naruszającym prawo lub regulamin. W przypadku usług płatnych, Użytkownikowi zostanie wówczas zwrócona część wpłaty adekwatna do utraconej części abonamentu.

§6 Wymagania techniczne korzystania z Serwisu

 • 1. Aby korzystać z Serwisu, Użytkownik powinien dysponować sprzętem komputerowym spełniającym następujące wymagania techniczne: komputer z internetową przeglądarką WWW obsługującą technologie cookies oraz JavaScript.
 • 2. Korzystanie z usług udostępnianych przez Serwis wymaga spełniania następujących warunków technicznych, niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Administrator: dostęp do poczty elektronicznej.
 • 3. Do szczególnych zagrożeń związanych z korzystaniem przez Użytkowników z Serwisu należy korzystanie z niego bez stosowania zabezpieczeń opisanych w dokumentacji przeglądarki internetowej. Dotyczy to w szczególności mechanizmów rozszerzających możliwości przeglądarek o funkcje wykraczające poza standard HTML. W przypadku nieprawidłowej konfiguracji zabezpieczeń przeglądarki istnieje też możliwość przechwycenia danych przesyłanych z i do serwera WWW. Ponadto korzystanie z Serwisu wymaga udostępnienia podstawowych informacji o komputerze Użytkownika, takich jak: adres IP, domena, adres poprzednio odwiedzanej strony internetowej, używana przez Użytkownika przeglądarka oraz system operacyjny.
 • 4. Funkcja oraz cel oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści Usługi, wprowadzonych przez Administratora do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik: Edipresse w ramach prowadzonej działalności wykorzystuje pliki cookies, narzędzia własne oraz narzędzia firm trzecich, które używane są do:
 • a) umożliwienia logowania do Serwisu (ciasteczka sesyjne);
 • b) prowadzenia statystyki odwiedzin Serwisu;
 • c) spersonalizowania treści w Serwisie do potrzeb Użytkownika;
 • d) ułatwienia nawigacji w Serwisie;
 • e) pomiaru oglądalności i zachowań Użytkowników na stronie;
 • f) lepszego dopasowania wyświetlanych Użytkownikom treści reklamowych;
 • g) analizy prowadzonych kampanii reklamowych przez Administratora i jego klientów.
 • Wszelkie zbierane dane są zanonimizowane i nie pozwalają na identyfikacje konkretnej osoby. Dodatkowe informacje na temat prywatności Użytkowników zawarte są w paragrafach 8 oraz 9 niniejszego Regulaminu.
 • 5. Serwis udostępniany jest w wersji podstawowej całkowicie bezpłatnie, a w wersji rozszerzonej w ściśle określonych płatnych abonamentach. Nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat.
 • 6. Jednak przypominamy, że Serwis działa w Internecie, zatem dodatkowym kosztem, jaki Użytkownicy mogą ponieść w związku z korzystaniem z Serwisu, jest koszt połączenia z Internetem, którego wysokość jest zależna od czasu trwania połączenia i taryfy stosowanej przez operatora sieci, z której Użytkownicy korzystają.

§7 Własność intelektualna

 • 1. Udostępniając w Serwisie jakiekolwiek materiały, Użytkownik oświadcza, iż:
 • a) posiada uprawnienia do upowszechniania tych materiałów i ich publikacja nie spowoduje naruszenia praw osób trzecich;
 • b) posiada wymagane prawem zezwolenia od osób, których wizerunki (bądź prace chronione prawem autorskim) umieszcza w swoich materiałach (zdjęcia, filmy),
 • c) wyraża zgodę na automatyczną modyfikację zdjęć przez Administratora Serwisu bez ich istotnej zmiany (procedura modyfikacji jest zautomatyzowana systemowo, np. tworzenie miniatur).
 • 2. Administrator pragnie zwrócić uwagę Użytkowników, iż udostępniając swoje zdjęcia, utwory lub przedmioty prawa autorskiego w Internecie, decydują się na publiczne ich udostępnienie nieograniczonemu i nieokreślonemu na przyszłość kręgowi Użytkowników, co może nieść za sobą konsekwencje dotyczące możliwej przyszłej ochrony praw do wizerunku oraz praw do utworów czy przedmiotów prawa autorskiego.
 • 3. Wszelkie prawa do Serwisu są zastrzeżone (o ile nie zaznaczono inaczej). Zastrzeżenie praw obejmuje zarówno zawartość strony - jej elementy tekstowe i graficzne, jak również projekt i układ poszczególnych stron Serwisu. Korzystanie z Serwisu nie wiąże się z przeniesieniem na rzecz Użytkowników jakichkolwiek majątkowych praw autorskich do tekstów, utworów, oznaczeń czy baz danych znajdujących się w Serwisie.
 • 4. W odniesieniu do treści i utworów zawartych w Serwisie, Administrator udziela Użytkownikom na okres niezbędny do korzystania z Serwisu, niewyłącznej, nieprzenoszalnej licencji na korzystanie z treści i utworów na następujących polach eksploatacji: trwałe lub czasowe zwielokrotnienie utworów w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w szczególności wprowadzanie do pamięci operacyjnej, magnetycznej, magneto-optycznej lub optycznej komputerów i innych urządzeń technicznych, w zakresie, w jakim jest to niezbędne do korzystania z treści i utworów w sposób wynikający z ich natury i przeznaczenia oraz sposobu publikacji w Serwisie.
 • 5. Administrator zaznacza, że wszelkie kopiowanie, modyfikowanie lub transmitowanie całości lub części Serwisu, w zakresie w jakim nie jest to niezbędne do zwykłego korzystania z Serwisu, bez wyraźnej zgody Administratora jest zabronione (poza szczególnymi przypadkami oznaczonymi w ustawie).
 • 6. Użytkownik, udostępniający w Serwisie jakiekolwiek materiały udziela innym Użytkownikom na okres niezbędny do korzystania z Serwisu, niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na wykorzystanie takich materiałów i utworów na następujących polach eksploatacji: trwałe lub czasowe zwielokrotnienie utworów w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w tym wprowadzanie do pamięci operacyjnej, magnetycznej, magneto-optycznej lub optycznej komputerów i innych urządzeń technicznych, w zakresie, w jakim jest to niezbędne do korzystania z treści i utworów w sposób wynikający z ich natury i przeznaczenia oraz sposobu publikacji w Serwisie.
 • 7. Użytkownik, udostępniający w Serwisie jakiekolwiek materiały udziela Administratorowi niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na wykorzystanie takich materiałów i utworów na następujących polach eksploatacji: publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, trwałe lub czasowe zwielokrotnienie utworów w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w tym wprowadzanie do pamięci operacyjnej, magnetycznej, magneto-optycznej lub optycznej komputerów i innych urządzeń technicznych.

§8 Ochrona danych osobowych

 • 1. Administratorem danych osobowych jest Edipresse Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa. Udostępnienie danych osobowych następuje dobrowolnie, ale jest konieczne do realizacji usług. Dane będą wykorzystywane w celu realizacji usług i kontaktu z Użytkownikami. Dodatkowo, w przypadku wyrażenia odrębnej zgody, dane będą mogły być wykorzystywane również w celu dostarczania newslettera lub w celach marketingowych spółek grupy kapitałowej Edipresse lub ich kontrahentów. Macie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom.
 • 2. W Serwisie zbierane są także adresy IP Użytkowników, domeny, adresy poprzednio odwiedzanej strony internetowej (strony, z której Użytkownik połączył się z Serwisem wybierając odpowiedni odsyłacz), używana przez Użytkownika przeglądarka oraz system operacyjny, gromadzone na podstawie logów dostępowych. Dane te są wykorzystywane w celach statystycznych oraz w celu poprawy funkcjonowania Serwisu. Jeżeli prawo tak stanowi, zebrane dane mogą być udostępnione organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
 • 3. W przypadku usunięcia danych Użytkownik traci możliwość korzystania z Serwisu w takim zakresie, w jakim dane te są niezbędne do korzystania z udostępnionych przez Serwis usług. Usunięcie danych koniecznych do rejestracji Użytkownika w Serwisie jest równoznaczne z utratą możliwości korzystania z Serwisu w wersji dostępnej dla zarejestrowanych Użytkowników.

§9 Polityka plików cookies

 • 1. Technologia cookies (zwanych po polsku "ciasteczkami") pozwala na spersonalizowanie treści w Serwisie do potrzeb Użytkownika i ułatwia nawigację w Serwisie. Pliki te pozwalają również na ustalenie danych statystycznych na temat ruchu w Serwisie.
 • 2. Pliki cookie są przekazywane do przeglądarek internetowych Użytkowników Serwisu i następnie są przechowywane w pamięci komputerów Użytkowników i odczytywane przez serwery przy każdorazowym połączeniu z Serwisem. Zapewniamy naszych Użytkowników, że pliki cookie nie zawierają żadnych informacji umożliwiających osobom trzecim poznanie danych osobowych Użytkownika ani skontaktowania się z Użytkownikiem za pomocą poczty elektronicznej. Zapis plików cookie nie umożliwia Administratorowi ani osobom postronnym dostępu do prywatnych komputerów Użytkowników.
 • 3. Wszystkie zgromadzone pliki cookie oraz inne stosowane przez Administratora lub jego klientów narzędzia są wykorzystywane w celu zapewnienia pewnych funkcjonalności Serwisu (ciasteczka sesyjne), w celach statystycznych, aby usprawnić funkcjonalność i atrakcyjność Serwisu, w celu pomiaru oglądalności i zachowań Użytkowników na stronach Serwisu, lepszego dopasowania wyświetlanych Użytkownikom treści reklamowych i analizy prowadzonych w ramach Serwisu kampanii reklamowych. Dzięki plikom cookie i innym wykorzystywanym narzędziom Użytkownicy nie tracą po każdym wylogowaniu danych, które zbierają na swoim Koncie, a my możemy określić, które miejsca naszych Serwisów są dla Użytkowników atrakcyjne. Każdy Użytkownik może ręcznie usunąć pliki cookie z przeglądarki - wystarczy je wykasować z listy tymczasowych plików internetowych. Popularne przeglądarki internetowe w działach „Pomoc" mają dokładnie opisane procedury usuwania plików cookie.

§10 Procedura rozpatrywania reklamacji

 • 1. Reklamacje dotyczące korzystania z Serwisu mogą być składane Administratorowi na adres e-mail: reklamacje.ilewazy@edipresse.pl lub pisemnie, na adres Administratora.
 • 2. W reklamacji wystarczy podać informacje niezbędne do ustalenia, który Użytkownik ją składał i co jest przedmiotem reklamacji. W przypadku reklamacji pisemnych potrzebny jest również adres do kontaktu.
 • 3. Odpowiedź zostanie udzielona w ciągu maksymalnie 14 dni i przesłana tą samą drogą.
 • 4. W przypadku braku akceptacji przez zgłaszającego reklamację stanowiska Administratora, zgłaszający reklamację może dochodzić swych praw na zasadach ogólnych, korzystając z sądowych metod dochodzenia roszczeń, a w przypadku zgody obu stron – z pozasądowych metod rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ istnieje platforma ODR - internetowego rozstrzygania sporów między konsumentami a przedsiębiorcami.

§11 Postanowienia końcowe

 • 1. Data wprowadzenia regulaminu: 03.08.2016.
 • 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem, który nie jest konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Administratora.

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Dotyczy tylko konsumentów

Prawo odstąpienia od umowy: mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Edipresse Polska S.A. ul. Wiejska19, 00-480 Warszawa, e-mail: odstapienia.ilewazy@edipresse.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług płatnych przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.
W przypadku abonamentu bezpłatnego kwestia płatności jest bezprzedmiotowa.

USTAWOWY WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

- Adresat: Edipresse Polska S.A. ul. Wiejska19, 00-480 Warszawa, e-mail: odstapienia.ilewazy@edipresse.pl
- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
- Adres konsumenta(-ów)
- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
- Data
(*) Niepotrzebne skreślić.